รถสองแถวสาย กรอกยายชา

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย วัดกรอกยายชา

ราคา 10 บาทตลอดสาย (ชุดธรรมดา-ชุดนักเรียน)