รถสองแถวสาย บขส-ปากน้ำ

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย ร้านอาหารแหลมเจริญ

 

ราคา 10 บาทตลอดสาย (ชุดธรรมดา-ชุดนักเรียน)