รถสองแถวสาย บขส-นิคม

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย วันสันติวัน

 

ราคา

 

ชุดปกติ

 

ชุดปกติ

 

บขส ถึง ตะพง 15 บาท
บขส ถึง วัดสันติวัน 35บาท


ชุดนักเรียน

 

บขส ถึง ตะพง 10 บาท
บขส ถึง วัดสันติวัน 25บาท