รถสองแถวสาย บขส-อัสสัม

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

 

ราคา 10 บาทตลอดสาย (ชุดธรรมดา-ชุดนักเรียน)