About

     เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจเครื่องดื่มที่นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมชื่นชอบ โดยทำแบบสอบถามส่งไปทางอีเมลของนักเรียนทุกคนในวันที่ 14 มิถุนายน  2559  ซึ่งได้รับข้อมูลครบวันที่ 10 สิงหาคม 2559  และได้เริ่มทำเว็ปไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลในวันที่  2 มกราคม 2560  และเสร็จในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
     ซึ่งเว็ปไซต์นี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเครื่องดื่มในบริเวณโรงเรียนระยองวิทยาคม  เนื่องจากผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งน้ำดื่ม  เครื่องดื่มชูกำลัง  นม  ชา  น้ำอัลม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไว้ในรูปแบบของแผนภูมิวงกลม เพื่อง่ายต่อการนำเสนอ  อีกทั้งผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เกี่ยวกับเว็บไซต์

     เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจเครื่องดื่มที่นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมชื่นชอบ โดยทำแบบสอบถามส่งไปทางอีเมลของนักเรียนทุกคนในวันที่ 14 มิถุนายน  2559  ซึ่งได้รับข้อมูลครบวันที่ 10 สิงหาคม 2559  และได้เริ่มทำเว็ปไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลในวันที่  2 มกราคม 2560  และเสร็จในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
     ซึ่งเว็ปไซต์นี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเครื่องดื่มในบริเวณโรงเรียนระยองวิทยาคม  เนื่องจากผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งน้ำดื่ม  เครื่องดื่มชูกำลัง  นม  ชา  น้ำอัดลม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไว้ในรูปแบบของแผนภูมิวงกลม เพื่อง่ายต่อการนำเสนอ  อีกทั้งผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ