วุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย IPST-AI